Chính sách bảo mật của Tripical

TRIPICAL VIETNAM LLC., cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web www.tripical.vn và/hoặc Ứng dụng Tripical (gọi chung là “Nền tảng Tripical”) và Dịch vụ được cung cấp bởi Tripical (như là monai.vn hoặc ứng dụng Mon Translate) hoặc các Nhà cung cấp (“Trip maker”) thông qua Nền tảng Tripical này (gọi chung là “Dịch vụ”) như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này bao gồm bất kỳ người nào truy cập Nền tảng Tripical hoặc gián tiếp sử dụng Dịch vụ.


Chính sách bảo mật này đặt ra nền tảng cơ bản và các điều khoản mà dựa trên đó Tripical thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn thu được từ bạn khi bạn truy cập Nền tảng Tripical và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin chứng từ du lịch, thông tin thuê phương tiện, thông tin bảo hiểm, độ tuổi, ngày sinh hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã yêu cầu và bạn đã cung cấp thông qua Nền tảng Tripical (gọi tắt là “Thông tin cá nhân”).


Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này. Bằng cách truy cập Nền tảng Tripical, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này.Phạm vi điều khoản


Tripical bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của các Chính sách hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước và việc bạn tiếp tục truy cập Nền tảng Tripical hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Tripical và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập trang chủ www.tripical.vn nếu bạn muốn xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.


Thu thập thông tin Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Nền tảng Tripical và thông tin về việc bạn sử dụng Nền tảng Tripical như thế nào bao gồm khi bạn mở tài khoản người dùng cho bạn (gọi tắt là “Tài khoản người dùng”), truy cập Nền tảng Tripical hoặc đặt chỗ và/hoặc sử dụng bất ký thông tin nào được cung cấp thông qua nền tảng Tripical. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Tripical luôn trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp đến bạn một số dịch vụ nhất định nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể mở tài khoản người dùng của bạn hoặc cung cấp phương thức thanh toán hoặc kết nối hợp đồng điện tử cho bạn và các trip maker nếu chúng tôi không có tên và chi tiết liên hệ của bạn.


1) Khi bạn mở Tài khoản Người dùng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Người dùng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.


2) Đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ hoặc Sử dụng Dịch vụ


Khi bạn truy cập Nền tảng Tripical (ngay cả khi bạn không đăng ký Tài Khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản), hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn và các Trip maker.

(a) Bản sao của những phản hồi (dù bằng email, tin nhắn nhanh hoặc tin nhắn cá nhận hoặc khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn với Trip maker;

(b) Chi tiết về việc sử dụng Nền tảng Tripical của bạn (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);

(c) Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tripical liên quan đến Dịch vụ và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Tripical

(d) Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng Tripical (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho Tài khoản Người dùng của bạn, địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, thông tin thiết bị (bao gồm thông tin UDID - Unique Device Identifier), các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập).

3) Khi bạn sử dụng thiết bị di động của mình để truy cập Nền tảng Tripical, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và thiết bị di động của bạn như đã nêu ở trên. Điều này có thể bao gồm thông tin vị trí nếu bạn đã đồng ý và thông ting mạng và cấu hình thiết bị di động của bạn để gửi cho chúng tôi các thông tin đó hoặc tải ảnh có thông tin vị trí lên Nền tảng Tripical. Các thông tin vị trí này sẽ được sử dụng theo những cách và cho những mục đích như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của bạn để đề xuất các Dịch vụ gần đó trong chuyến du lịch của bạn hoặc cung cấp nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị di động của mình bất cứ lúc nào để hủy kích hoạt chức năng chia sẻ thông tin vị trí. Xin lưu ý rằng một số tính năng của Nền tảng Tripical có thể bị ảnh hưởng nếu bạn tắt chức năng chia sẻ vị trí. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị di động của, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.


Nếu bạn mua lịch trình chuyến đi cho hoặc đi cùng những người dùng khác thông qua Nền tảng Tripical, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân về người dùng đó. Bạn phải có được tất cả sự đồng ý cần thiết của những người dùng này và đảm bảo họ biết, hiểu và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Tripical.


Lưu trữ thông tin * Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ (i) thỏa thuận hoặc yêu cầu cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ và (ii) yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán.


Khi không còn cần thiết để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hay ẩn danh dữ liệu hoặc, nếu không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.


Chúng tôi sẽ cố gắng ẩn danh hoặc tổng hợp dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng nó cho mục đích phân tích hoặc phân tích xu hướng.


Tripical sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép.


Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Tripical không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Tripical đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Tripical sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà bạn có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.


Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán mà chúng tôi lựa chọn sẽ được mã hóa bằng công nghệ mã hóa trực tuyến. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn đã chọn và không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.Sử dụng thông tin


Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, đó là cải tiến hơn nữa các dịch vụ và cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. *Ví dụ, Tripical sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác được thu thập thông qua Nền tảng Tripical hoặc khi mua lịch trình để tạo Tài khoản Người dùng của bạn, để hoàn tất các thông tin cần thiết để đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ, để cung cấp cho bạn Dịch vụ, để cải thiện Nền tảng Tripical và Dịch vụ và để liên hệ bạn đến các Dịch vụ liên quan. Các điều này bao gồm Thông tin cá nhân của bạn hoặc các dữ liệu khác để thực hiện các yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho bạn thông báo kịp thời về Dịch vụ mới và các ưu đãi đặc biệt. *Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các phản hồi của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Tripical, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Nền tảng Tripical hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến bạn nếu bạn đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy. Nếu bạn không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, bạn chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó.

Tiết lộ thông tin


Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của bạn. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau: *- 1) Để hoàn tất việc đặt chỗ trước. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trip maker hoặc chính quyền sở tại nơi đến hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn như điều hành tour, công ty tàu thuyền, công viên giải trí, nhà cung cấp mang viễn thông, khách sạn, công ty thuê xe, công ty bảo hiểm,vv,) cả trong và ngoài quốc gia sở tại của bạn, những người cung cấp hoặc vận chuyển hoặc hành động liên quan đến lịch trình chuyến đi mà bạn thanh toán.

2) Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (Amazon web services, Google cloud, bao gồm Google Analytics), các bên mà chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến bạn.

3) Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy.

4) Các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Tripical. *- 5) Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn (và trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho phép bạn rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).


Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba có liên quan, bao gồm các nhà quảng cáo của chúng tôi. Các thông tin này không chứa bất kỳ Thông tin cá nhân nào và sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bên thứ ba này có thể sở hữu thông tin về bạn hoặc có được thông tin của bạn từ các nguồn khác. Khi họ kết hợp thông tin đó với thông tin tổng hợp của chúng tôi, họ có thể nhận dạng cá nhân bạn.


Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao ra khỏi ngoài quốc gia của bạn và bên ngoài Liên minh châu âu, cho các mục đích được nêu trên đây. Nếu việc chuyển giao đó diễn ra ở một quốc gia nơi không đáp ứng đầy đủ độ bảo mật, Tripical sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra. Các biện pháp bảo vệ như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu âu; (ii) lá chắn bảo mật EU-US và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ; và / hoặc (iii) bất kỳ cơ chế chuyển giao xuyên biên giới thích hợp nào khác.


Có thể có các liên kết hiển thị trên Nền tảng Tripical này khiến bạn rời khỏi Nền tảng Tripical và/hoặc được đưa đến các trang web của bên thứ ba khác như kênh thanh toán hoặc Youtube, v.v... Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Tripical không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu liên quan đến việc bạn cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các trang web của bên thứ ba đó.


Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn. Khi bạn truy cập Nền tảng Tripical của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số Thông tin cá nhân của bạn trên trình duyệt của bạn qua cookie. Điều này cho phép bạn truy cập Nền tảng Tripical và giúp chúng tôi đem đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết về cookie và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng, trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn


Bạn luôn có thể truy cập, sửa đổi Thông tin cá nhân của bạn thông qua cổng người dùng tại Nền tảng Tripical trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi yêu cầu thông qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Tripical

 

*Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Tripical nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn.


*Khi thực hiện bất kỳ yêu cầu được miêu tả ở trên, chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện như vậy.Kênh chat

 

Kênh chat hỗ trợ giao tiếp giữa người mua và người bán, giữa người dùng và nhân viên Tripical,.. nhằm gia tăng trải nghiệm trên ứng dụng Tripical.

 

Kênh chat không nhằm và không nên sử dụng với mục đích giao tiếp riêng tư và đòi hỏi tính bảo mật cao.

 

Kênh chat sẽ không được mã hóa để phục vụ công tác khiếu nại, ví dụ nhân viên Tripical cần can thiệp nội dung để xử lý khiếu nại phát sinh từ phía khách hàng nhằm đảm bảo tính công bằng.


 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tất cả thông tin khách hàng sẽ do khách hàng chủ động cung cấp khi đăng ký tài khoản, hoặc cập nhật ở giao diện hồ sơ cá nhân. Khi đăng ký tài khoản,  khách hàng đồng ý với chính sách bảo mật được hiển thị tại bước đăng ký cũng như đăng có đăng tải công khai trên trang chủ Tripical.Vnhttps://tripical.vn/help/terms/termOfPrivacy


1. Mục đích và phạm vi:

Cụ thể, được phân ra 2 loại là thông tin công khai và thông tin riêng tư:

- Thông tin phạm vi công khai gồm: Tên hiển thị, giới tính, ảnh đại diện, thành phố sẽ hiển thị trực tiếp trên website và ứng dụng để đảm bảo hoạt động theo tính năng sẵn có như: hiển thị đánh giá, hiển thị ở mục đặt câu hỏi.

- Thông tin phạm vi riêng tư gồm và không giới hạn: email, số điện thoại, địa chỉ cụ thể, thông tin xác thực người dùng KYC, thông tin ngân hàng thanh toán,… để sử dụng cho tính năng như đăng nhập, và để có thể trở thành nhà bán hàng/đối tác Tripical.

Thông tin riêng tư sẽ không được công khai trên website/ứng dụng.

 

2. Sử dụng thông tin:

Trang thương mại điện tử Tripical  sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ đến các thành viên, gửi thông báo về các hoạt động, liên lạc và giải quyết trao đổi liên quan sử dụng dịch vụ, ngăn ngừa các hoạt động giả mạo người dùng, và cung cấp có thẩm quyền nếu được yêu cầu từ các cơ quan tư pháp.

Ngoài ra, mọi thông tin cá nhân khách hàng sẽ không ai được xâm phạm, hoặc được cung cấp với bên thứ 3, trừ khi được sự đồng ý chủ động từ khách hàng trong một vài tình huống cụ thể. Tripical nỗ lực cam kết tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin liên tục trên máy chủ của Tripical với các cơ chế bảo mật sẵn có, cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng sửa đổi, cập nhật.

Khách hàng có quyền yêu cầu Tripical xóa tài khoản và thông tin liên quan thông qua việc liên hệ kênh chăm sóc khách hàng, yêu cầu này sẽ được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

- Công ty TNHH Tripical Việt Nam

- Trụ sở: 20 khu phố 2, hẻm 225 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Email: [email protected]5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 

   Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tripical thực hiện công việc này.

   Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Website Tripical sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

   Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của Tripical.vn, Tripical.vn cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, Tripical.vn cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó– trừ khi Tripical.vn phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, Tripical.vn có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi Tripical xử lý yêu cầu của khách hàng.

   Trong trường hợp Tripical.vn có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, Tripical.vn sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Tripical.vn cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của Tripical.Vn, Tripical có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của Tripical.vn.


Thành viên cũng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của Tripical. Khi tiếp nhận phản hồi, Tripical sẽ xác minh thông tin, và có trách nhiệm trả lời cũng như đưa giải pháp cụ thể khắc phục và bảo mật thông tin trong vòng 5 ngày làm việc.


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

   - Thông tin cá nhân của thành viên trên Tripical.vn được Tripical.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tripical.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp chuyển giao website, Ban quản lý Website Tripical.vn sẽ thông báo đến các thành viên.

   - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Tripical.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

   - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tripical.vn

   - Ban quản lý Website Tripical.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tripical.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

   Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Tripical.vn đến địa chỉ công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày. 

Lần cập nhật cuối: 09/07/2023